Planowanie przestrzenne

Przeglądanie wstępnego projektu PZP
 • Lobbowanie za przyspieszeniem uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego dla naszej dzielnicy.
 • Dbanie, aby inwestycje były przemyślanie planowane, zgodnie z potrzebami oraz oczekiwaniami mieszkańców.
Zgłaszanie przeze mnie wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Infrastruktura

 • Remont i budowa nowych parkingów, chodników, doświetlenie ulic i chodników.
 • Rozbudowa i remonty placów zabaw
 • Nowe ławki i kosze na śmieci.
Przed
W trakcie
Po

Bezpieczeństwo

 • Doświetlenie przejść dla pieszych oraz obszaru wokół nich.
 • Likwidacja miejsc niebezpiecznych poprzez usunięcie elementów zasłaniających widoczność zarówno pieszym jak i kierowcom.

Zieleń

 • Rewitalizacja istniejących parków i terenów zielonych.
 • Zagospodarowywanie terenów zielonych w zieleń urządzoną (nowe nasadzenia, tworzenie nowych „parków kieszonkowych”).

Transparentność

 • Wprowadzenie obowiązkowych transmisji online z obrad Rady Dzielnicy.
 • Informowanie o realizowanych projektach.